Blog

 Festa e Hederlezit ! - nga Olsi Sherifi

Është shumë e rëndësishme të ruajmë kulturën, traditën, gjuhën dhe flamurin Rom, kjo e bën të veçantë këtë grup etnik, pas miratimit nga Këshilli i Ministrave, tashmë Romët njihen si pakicë kombëtarenga shteti shqiptar. 

Nga Jak Perpalaj

Pranvera e ngrirë e Shqipërisë

KOHA

Koha është ngarkuar tepër rëndë

Jepjani dorën ndershmërish

Merrini nga supet ç‘mund të ngreni vetë.

Ndihmojeni të shkundet

T’i hedhë përtokë